Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar Idot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Türkçe Sözlüğe Katkılar I

Ali CİN*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Antalya, alicin@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 63-69
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Özet: Eklemeli bir dil sistemine sahip olan Türkçenin zengin bir kelime yapma mekanizması vardır. Önemli olan bu zenginliğin yerinde ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Türkçenin eklerinin zenginliğine ve türetme imkânının genişliğine rağmen Cumhuriyet dönemine kadar kelime türetiminin daha ziyade Arapça ve Farsça kökler ve eklere dayanan türetmelerle yapıldığını görüyoruz. Ancak bu dili kullanan halk, kullandığı dilin imkânlarından yararlanarak yeni bir takım kelimeler türetmekten hiçbir zaman vaz­geçmemiştir. Ağızlarda kullanılan Türkçe kelimeler bunun en güzel kanıtıdır. Cumhuriyetten sonra bir zihniyet değişikliğiyle Arapça, Farsça kök ve eklere dayanan bu türetmeden vazgeçilerek Türkçe kök ve eklerle yeni türetmeler yapılmaya başlanmıştır. Cumhuriyetten günümüze değin yaklaşık seksen yıllık zaman diliminde kelime türetimiyle ilgili ciddi mesafe alınmıştır. Kelime türetme işi bazen bu dili kulla­nan halk tarafından bazen bu dilde edebî ürünler veren yazarlar, bazen bilim adamlarınca, bazen de gaze­teciler tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada bugün Türkiye Türkçesi sözlüğünde kullanılmayan ancak bazı gazetecilerimiz ve yazarlarımız tarafından kullanılan kelimeler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kelime türetme, sözlük, kelime, yeni kelime yapma

Abstract: Turkish language is an agglutinative language which has a rich vocabulary making mechanism. It is important that this rich capacity is used of properly. Despite wide vocabulary derivation opportunities and the richness of Turkish suffixes, we see more use of derivative words in Arabic and Persian to the period of the Republic. But the people who use this language never given up language used by taking advantage of opportunities producing a new set of words. The most beautiful proof of this is Turkish words which are used in the Anatolian dialects. After the Republic with a mindset change which abandoned vocabulary derivation based on Arabic and Persian roots and attachments and with Turkish roots and attachments new derivatives started. From the Republic to the present, an approxima­tely eighty-year time period, the deriva­tion of the word has covered a serious distance. The work of word derivation has been made sometimes by the population who spoken this language, sometimes by authors who have given literary works in this language, and sometimes by scientists and journalists. In this study words which are not used in the dictionary of Turkey Turkish today, but are used by scientists and journalists will be mentioned.

Keywords: Word derivation, dictionary, word, making a new word

       
Önceki MakaleMetinPDF

e-Dergi

Metin DiliTürkçeSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Ali CİN

Sayfa Açıklaması: Ali CİN Türkçe Sözlüğe Katkılar I

Anahtar Kelimeler: