Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1 Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 
.Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining Life Satisfaction level, and the relation between Emotional Intelligence and the Life Satisfaction of Trekkers

Faik ARDAHAN

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniv., Beden Eğitimi ve Spor Yük. Okulu, Rekreasyon Bölümü, ardahan@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 11-19
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu çalışmanın amacı; doğa yürüyüşü yapan bireylerin cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeylerine göre Yaşam Doyumunun (YD) farklılaşıp farklılaşmadığının ve Duygusal Zeka (DZ) ile YD arasındaki ilişkinin sorgulanmasıdır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de sayıları kesin olarak belirleneme­yen doğa yürüyüşü yapan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye Dağcılık Federasyonu ve ona bağlı kulüplerin tüm üyelerine araştırmanın amacına uygun soruların olduğu elektronik anket gönderilmiştir. Çalışma evrenini, 280 erkek ve 102 kadın toplam 382 katılımcı oluşturmaktadır. Araştır­mada; Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985) tarafından geliştirilen YD Ölçeği ve Chan’in (2004; 2006) yıllarında kullandığı DZ Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Test ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; YD ve DZ dört boyutu olan; Duyguların Olumlu Kullanımı (P=0.211, p

Anahtar Sözcükler: Doğa Sporları, Açık Alan Rekreasyonu, Doğa Yürüyüşü, Duygusal Zeka, Yaşam Doyumu

Abstract: The purpose of this study was to examine whether Life Satisfaction (LS) level is affected by gender, marital status, age and education level and the relation between Emotional Intelligence (EQ) and LS of the participants of trekking. The sample group is illdefined in Turkey and electronic question­naire forms has were sent to all members of outdoor sport clubs tied to the Turkish Mountaineering Federation. The sample group consisted of 280 male and 102 female, in total 382, participants. In this study; the LS Scale developed by Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985) and the EQ Scale deve­loped by Chan (2004; 2006) were used. In the processing of data, the descriptive statistic, Kruskal Wailles and Mann-Whitney U test were used. Results have been assessed according to significant level of 0.01 and 0.05. As a results of this study; a positive correlation was found between LS and four dimensions of EQ: using emotions positively (P=0.211, p

Keywords: Outdoor Sports, Outdoor Recreation, Trekking, Emotional Quotient, Life Satisfaction

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Sayfa Özeti: Faik ARDAHAN

Sayfa Açıklaması: Faik ARDAHAN Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: