Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Pseudo-Skylaks: Periplous

Hellence Aslından Çeviren: Murat ARSLAN

Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, marslan@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 239-257
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

İ.Ö. VI. yüzyılda yaşamış Karyanda'lı (Bodrum Yarımadası'nın kuzeyinde lokalizasyonu kesin olarak yapılamamış Karya kenti) Skylaks'a atfedilen Periplous (İskan edilmiş Avrupa, Asya ve Afrika Denizi'nin Çevresindeki Seyr-ü Seferi) adlı coğrafi eser Karadeniz, Akdeniz ve Afrika sahillerindeki yüzlerce kentin tarihsel coğrafyası hakkında kısa, fakat yararlı bilgiler verir. Ancak metinde İ.Ö. IV. yüzyılda kurulan kentlere dair yapılan göndermeler eserin bu yüzyılda yaşamış, ismini bilmediğimiz bir yazar tarafından kaleme alınmış olabileceği savını doğrular niteliktedir. Bu bakımdan eserin yazarı Pseudo-Skylaks olarak adlandırılır. Çalışma dikkatle incelendiğinde bir gezi yazısı ya da denizcilerin kullanımı için hazırlanmış bir navigasyon rehberi özelliği sergilemez. Bilinen ilk kuramsal/teorik coğrafya çalışmalarından biri kabul edilir. İ.Ö. IV. yüzyıla değin iskan edilmiş üç kıtadaki çeşitli soyları, sayılarını; sırasıyla bölgeleri, kentleri, limanları, ırmakları; iskan edilmiş adaları, halklarını ve bunların hangi tarzda anakarayla ilişki içinde bulunduğunun anlatıldığı kurgusal bir yapılanma içerir. Akdeniz ve Karadeniz'in saatyönünü seyr-ü seferinin yanı sıra Herakles Sütunları'ndan öteye denizaşırı Batı Afrika'ya kadarki sahil şeridindeki kıyı kentlerinin sınırları, birbirlerine olan uzaklıkları, bu mesafenin hangi rota takip edilirse ne kadar zamanda alınabileceği konusun­da okuyucu bilgilendirilir. Eserin Afrika bölümü büyük ölçüde seyir subayı Hanno'nun Periplous adlı çalışmasından temel alındığı görünür.

    Pseudo-Skylaks'ın Periplous'u ilk olarak D. Hoeschel (Geographica Marciani Heracleotae, Scylacis Caryandensis, Artemidori Ephesii, Dicaearchi Messenii, Isidori Characeni omnia) ta­rafından 1600 yılında Augsburg'da diğer Hellen coğrafyacıların eserleriyle birlikte yayımlan­mıştır. Bunu 1639 yılında, I. Vossius'un (Periplus Scylacis Caryandensis, cum tralatione, & castigationibus) ile 1698 yılında, J. Hudson'un edisyonuyla (Geographia veteris scriptores Graeci minores, cum interpretatione Latina, dissertationibus, ac annotationibus) basılan Amsterdam kopyaları izler. Ardından sırasıyla 1697 yılında, J. Grovonius'un (Geographia Antiqua), Leiden; 1826 yılında, J. F. Gail'ın (Dissertation sur le Périple de Scylax et sur l'époque présumée de sa redaction) Paris; 1831 yılnda, R. H. Klausen'in ise, (Hecataei Milesii fragmenta. Scylacis Caryandensis Periplus) Berlin edisyonları yayımlanır. Bunları 1840 yılın­daki, J. A. Letronne'nin, (Fragments des poemes géographiques) Paris'te yayımladığı Fransızca edisyonu; 1878 yılında, B. Fabricius'un (Periplus Maris Rubri) Leipzig ve 1882 yılında, K. Müller'in (Geographi graeci minores) Paris'te yayımladığı Hellence-Latince edisyonu takip eder. Pseudo-Skylaks'ın eserine ilişkin en güncel çalışmalar ise, 2004 yılında, P. Counillon (Pseudo-Skylax, Le Périple du Pont-Euxin) Bordeaux ve 2011 yılında, G. Shipley (Pseudo-Skylax's Periplous: The Circumnavigation of the Inhabited World. Text, Translation and Com­mentary) Exeter, tarafın­dan kaleme alın­mışlardır.

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Murat ARSLAN

Sayfa Açıklaması: Murat ARSLAN, Pseudo-Skylaks: Periplous

Anahtar Kelimeler: