Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Barış ÜNAL, Cemali SARI

MA., Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, baris_hoca11@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Antalya, cemsari@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 251-261
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler dersi "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile işlenilmesinin; ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, CBS'ye yönelik tutumlarına ve CBS'yi kullanma becerilerine ilişkin etkisini belirlemektir. Bu araştırma Bilecik merkezde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı TOKİ İlköğretim Okulunda 2011-2012 Öğretim Yılının 1. döneminde beşinci sınıfta (A ve B şubesinde) öğrenim gören öğrencilerle 6 hafta süreyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, 5/A ve 5/B sınıflarında öğrenim gören 49 öğrenci oluşturmaktadır. 5/B şubesi deney, 5/A şubesi kontrol grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada ön-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna CBS destekli yöntem, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sürecinde; araştırmacı tarafından geliştirilen "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesi Başarı Testi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tutum Ölçeği ve Kontrol Listesi veri toplama aracı olarak kulla­nılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi ilişkisiz t-testi, ilişkili t-testi, Cohen d kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada; öğrencilerin CBS teknolojisine yönelik olumlu bir tutum içerisinde oldukları, CBS tabanlı haritaların "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesinin öğretiminde başarıyı yükselten bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bölgemizi Tanıyalım, Tutum, Sosyal Bilgiler

Abstract: The main aim of this study was to identify the effect in teaching the unit of the Social Studies lesson entitled, "Finding out Our Region" (sic) with "the Geographic Information Systems" (GIS) at the 5th grade-student-level in respect to: skills, approach and academic success. This study was held in two different 5th grade classes of the TOKI Primary School in Bilecik of the National Education Ministry for 6 weeks in the first term of the 2011-2012 educational year. The study groups were 49 students educated in classes 5/A and 5/B. The 5/B class was chosen as the experimental group and the 5/A class was the control group. In this survey the experimental design with pre-post test grouped was employed. The researcher used the GIS supported technique with the experimental group and the traditional technique with the control group. During this research, the Success Test developed by the researcher for the "Finding out Our Region" was employed as the attitude scale of the Geographic Information Systems and the collecting data of the Control List. The analysis of the data was assessed through the unrelated t-test, the related t-test, Cohen d, frequency and average methods. In conclusion this research showed that GIS based maps have a success-increasing effect in teaching the "Finding out Our Region" (sic) unit, and that students have a positive approach to GIS technology.

Keywords: Geographic Information Systems, Finding Out Our Region, Approach, Social Studies

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Barış ÜNAL & Cemali SARI

Sayfa Açıklaması: Barış ÜNAL & Cemali SARI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: