Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklardot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar

Cihan ERTAN*

*Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, cihanertan1@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 105-112
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Özet: Siyasi davranış ya da siyasi katılım sadece oy verme veya siyasi bir partiye üyelik olarak ele alınamaz. Çünkü siyasi davranış, dolaylı eylemler (yoksullara, yaşlılara, evsizlere yardım programlarına katılmak gibi) aracılığıyla da kendini gösterebilmektedir. Başka bir ifadeyle, eylemin sosyal ve ekonomik bir amacının olması koşuluyla söz konusu eylem, siyasal bir eylem olarak kabul edilebilir. Genel olarak, kadınların ve erkeklerin siyasete katılımları arasında farklılıklar söz konusudur ve bunların, bireysel tercihlerin bir sonucu olduğu düşünülse de daha çok toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin siyasi katılım üzerindeki etkileridir. Bu çalışmada siyasete katılım bağlamındaki bu davranışsal fark­lılıklar, top­lumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili bir şekilde tartışılarak, kadınlar ve erkeklerin siyasi davranışları ara­sın­daki farklılıkların temel nedenleri aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Siyasi davranış, toplumsal cinsiyet, siyasi katılım, davranışsal farklılıklar

Abstract: Political behavior or participation can not be treated as only to vote or political party membership. Because political behavior might be emerging by means of indirect practices such as participation to support programs for poor, elder and homeless people. One practice, in other words, could be accepted as a political practice if it has an economical and social purpose. There are some distinctions, in general, between women and men regarding political participation. Although these distinctions are perceived as the result of individual preferences, rather they are, mainly, the influences of the existing gender inequality in society on political participation. In this study, behavioral distinctions concerning political participation will be discussed in relation gender inequality and also the primary reasons of differences of political behavior between men and women will be illuminated.

Keywords: Political behavior, gender, political participation, behavioral differences

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliTürkçeSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Cihan ERTAN

Sayfa Açıklaması: Cihan ERTAN Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar

Anahtar Kelimeler: