Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1 Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)
Cyprus Water Waqfs of the Ottoman Period (1571-1878)

Güven DİNÇ, Cemil ÇELİK
Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, gdinc@akdeniz.edu.tr

Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, cemilcelik736@yahoo.com.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 37-59
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Vakıf kelimesi durdurmak, alıkoymak anlamlarına gelmekte ve İslâm hukukunda bir sistemi ifade etmektedir. Vakıf bir kişinin, sahip bulunduğu taşınır veya taşınmazın bir kısmını veya tamamını halkın herhangi bir ihtiyacını gidermek üzere Allah rızası için, hayrî ve sosyal bir amaca devamlı surette tahsis etmesi demektir. Vakıfların çeşitlerini toplumların ihtiyaçları belirlemektedir. Kıbrıs Adası yarı kurak iklim kuşağında yer aldığından ve yerel su kaynakları da kısıtlı bulunduğundan adada kurulan vakıfların önemli bir kısmı su vakfı şeklinde olmuştur. Adada ilk vakıf kuranlar Padişah II. Selim, Lala Mustafa Paşa, Haydar Paşazade Mehmet Bey, Arap Ahmet Paşa, Pertev Paşa, Ağa Cafer Paşa gibi devlet erkânın­dan hayırsever­lerdi. Cafer Paşa, Ebubekir Paşa, Silahtar Mus­tafa Paşa gibi valiler, ada halkına sadece adaletli bir idare sunmaya çalışmamışlar, aynı zamanda halkın en önemli ihtiyacını kendi gelirlerinden kurdukları su vakıflarıyla karşıla­maya gayret etmişlerdir. Ayrıca ada halkından varlıklı olanlar da mevcut su vakıflarının devamını sağlamak üzere bağışlar yapmışlardır. Bazıları da vakıf su yollarını kullanmak üzere yardım­larda bulun­muşlardır. Ayrıca Kıbrıs su vakıflarının ülkenin diğer su vakıflarıyla büyük benzerlik­ler taşıdığı da ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Dönemi'nde Kıbrıs'ta suya verilen önemi, adaya atanan yöne­ticilerin Kıbrıs halkının su ihtiyacını karşılamadaki gayretlerini değerlendirmek, adada kurulan su vakıflarının kimler tarafından oluşturulduğunu, var olanlara su vakıflarına yapılan destekler ile vakıflardan meydana gelen gelişmeleri ortaya çıkarmaktır. Böylece Kıbrıs vakıflar tarihi içerisinde su vakıfları konusundaki eksikliğin giderilmesine katkı yapılması hedeflenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kıbrıs, vakıf, su, su vakıfları, su yolu, Lefkoşa.

Abstract: Literally, the waqf words means to stop, contain or to preserve and it is a system in Islamic law. In shari'ah, a waqf is a voluntary, permanent, irrevocable dedication of a portion of ones wealth - in cash or kind - to Allah. Needs of communities determine the type of waqf. Cyprus is located in semi-arid climatic zone. In addition to this, water resources are limited in the island. Therefore, in Cyprus a large number of water vaqfs were established. The first founders of the waqf in the island were benefactor of high state official, such as Sultan Selim II, Lala Mustafa Pasha, Haydar Pashazade Mehmet Bey, Arap Ahmet Pasha, Pertev Pasha, Ağa Jafar Pasha. Not only fairly admisitrated the governer of the island such as Jafar Pasha, Abu Bakr Pasha, Mustafa Pasha but also endeavored to supply the water needs of the people, by establishing water waqf. Besides, wealthy people of the island made donations to maintain the existing the water waqfs. Some of them made contribute to the waqf for using the waterways. It is also revealed that Cyprus water waqfs resembles other water waqfs in the country. The aims of this study are; to evaluate the importance of the water in Cyprus during the Ottoman period and the efforts of governers of Cyprus related to the water; to reveal the founders of the water waqfs and supporters the water waqfs existing in the island, and the events of the water waqfs. In addition to this, to complete deficiency of the matter of water waqfs within the history of the Cyprus waqfs is aimed.

Keywords: Cyprus, waqf, water, water waqfs, waterways, Nicosia.

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Güven DİNÇ & Cemil ÇELİK

Sayfa Açıklaması: Güven DİNÇ, Cemil ÇELİK, Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)

Anahtar Kelimeler: