Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenmedot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme

Özkan KIRMIZI**

*Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi ABD, Ankara, hsarac@baskent.edu.tr
**PhD. Öğr. Gör., Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Hazırlık Birimi, Ankara, okirmizi@baskent.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 171-179
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities

Özet: Çalışanların iş performanslarına dair bir görüş olarak öne sürülmüş olan beklenti kuramı, sosyal ve örgütsel psikoloji alanyazınında vurgulanmakta ve çalışanların üretkenliğine ilişkin bir çerçeve sunmak­tadır. Güdülenme ise "bir şeyi başarmak için kişiyi gayretlendiren, bir çeşit içten gelen dürtüdür" (Harmer, 2001, 51). Ayrıca, güdülenme karmaşık bir görevin gerçekleştirilmesinde gerekli bir unsur ola­rak görül­mektedir. Beklenti ve güdülenme üzerine yapılan pek çok bilimsel çalışmada konu öğrenciler kapsamında ele alınmıştır. Ancak öğrenci güdülenmesi kadar öğretmen güdülenmesi ve beklentileri de önemlidir. Hatta öğretmenin güdülenme düzeyi öğrenci güdülenmesine direk olarak etki etmektedir. Özellikle eğitim­ciler açısından beklentiler ve güdülenme arasında karmaşık bir yapı bulunmakta ve bu yapıyı ortaya çıkartacak bilimsel bulgulara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitimciler bağlamında beklenti kuramı ve güdülenmeye dair alanyazın çalışmalarını bir araya getirmek ve ileride yapılması olası araştırma çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla bir derleme sunmaktır.

Anahtar Sözcükler: Beklenti kuramı, güdü, üretkenlik, bağlam

Abstract: Expectation theory, as a remark on job performance, is emphasized within the literature on social and organizational psychology, and it suggests a framework with relation to employee productivity. Motivation is "some kind of internal drive which pushes someone to do things in order to achieve something" (Harmer, 2001, 51). Besides, motivation is regarded as an essential component to bring about a complex mission. Most of the scientific studies carried out on expectation and motivation have examined the issue in relation to the students. Nevertheless, teacher motivation and expectations are as important as student motivation. Moreover, the level of teacher motivation has a direct impact on student motivation. With respect especially to the instructors, there exists a complex relation between expectati­ons and motivation, and scientific findings to reveal such a relation are needed. The purpose of this study is to compile the studies on expectation theory and motivation related to the context of educators. Besides, it is aimed to suggest a basis for the possible further studies that will be carried out in the area.

Keywords: Expectation theory, motivation, productivity, context

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliTürkçeSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: MJH | H. Sezgi SARAÇ-Özkan KIRMIZI

Abstract: H. Sezgi SARAÇ-Özkan KIRMIZI Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme

Keywords: