Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme

Hacer SANCAKTAR

Arkeolog (M.A.), Yeşilyurt Mah. 4327. Sok. 13/1 Antalya, hacersancaktar@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 219-228
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Arykanda Kentinde 2011 yılında yapılan kazı çalışmalarında TK3 olarak adlandırılan mekanda 259 adet sikkeden oluşan define ele geçmiştir. Defineye ait 259 adet sikkeden 218'i tanımlanabilmiştir. 41 adet sikke ise düşük kondisyonlarından dolayı tanımlanamamıştır. Tanımlanabilen 218 sikkenin 4'ü M.Ö. I. yüzyıla, 214'ü ise M.S. 305-457 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Definenin dönemlere göre dağılı­mında M.S. 395-423 yılları arası darp edilen sikkeler yoğunluk göstermektedir. TK3 definesindeki sikke­ler, M.Ö. I. yüzyıla tarihlendirilen 4 sikke dışında İmparator I. Constantinus'dan İmparator Marcianus'a kadar olan dönemi kapsamaktadır. Define içerisinde Constantin'ler dönemine tarihlendirilen 29, Valen­tin'ler dönemine tarihlendirilen 43, I. Theodosius dönemine tarihlendirilen 16, Arcadius, Honorius ve II. Theodosius dönemlerine tarihlendirilen 115, Marcianus dönemine tarihlendirilen 1 adet sikke tespit edilmiştir. TK3 definesinin Tablo 1'de dönemlerine, Tablo 2'de imparatorlara göre dağılımına bakıldı­ğında İmparator Arcadius, Honorius ve II. Theodosius dönemlerinde darp edilen sikkelerin en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Darphane olarak da Antiocheia darphanesinin en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Arykanda, sikke, define, Geç Roma

Abstract: During excavations conducted in the city of Arykanda in 2011, a hoard consisting of 259 coins, was found at the site called TK3. Only 218 of these 259 coins could be identified. 41 of these coins could not be identified due to their poor condition. 4 of these 218 identifiable coins date from the first century B.C., while 214 of them date from between the years 305-457 A.D. Most of these coins date from between years 395 and 423 A.D. Excluding the first century B.C. examples, the coins in this hoard date to the period from the Emperor Constantinus until the Emperor Marcianus. Identified in this hoard were: 29 coins from the period of the Constantine dynasty, 43 coins to the period of the Valentin dynasty, 16 coins to the period of Theodosius I, 115 coins to period of Arcadius, Honorius and Theodosius II, and one coin dates from the reign of Marcianus. The identifiable TK3 hoard coins in respect to periods is given in Table 1, of the distribution of coins of the emperors in Table 2. The largest number of coins in this hoard were minted in Antiocheia (Antioch).

Keywords: Arycanda, coins, hoard, Late Roman

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Hacer SANCAKTAR

Sayfa Açıklaması: Hacer SANCAKTAR Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: