Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English

Mohammad RAHI

Islamic Azad University, Tehran, Iran, s.khezrlou@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 213-218
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: This study attempts to analyze English and Persian research articles in respect to the occurrence of ellipsis as a type of cohesive tie. To this end 20 research articles (10 articles in each language) were analyzed in terms of their elliptical categories. For this purpose, Kavousi Nejad's early and late taxonomies (1997, 1998) and Quirk et alii, (1985) classification of ellipsis were employed. Another significant objective of this study was to predict the errors Iranian EFL learners are likely to make when they employ English ellipsis in their written and spoken work. The most important find from the present study was that these three models of classification are applicable to Persian and English ellipsis. The other important find was that Persian and English have the same types of ellipsis, the only difference being that one of the types of ellipsis, namely the quasi-ellipsis, is present in English but is absent from Persian. This verifies McCarty's claim (2005) that ellipsis is probably a universal feature of languages. The final find of this study is that the grammatical options which realize ellipsis in Persian discourse vary markedly from those realized ellipsis in English. It is this variation in the realization of ellipsis which leads to certain errors on the part of Iranian EFL learners.

Keywords: Contrastive, comparative, ellipsis, errors, discourse

Özet: Bu çalışma, elipsisin uyum sağlayıcı bir bağ tipi niteliğinde bulunmasıyla ilgili olarak İngilizce ve Farsça araştırma makalelerini analiz etmeye yönelik bir çabaydı. Bu amaçla çalışmada eliptik kategoriler baz alınarak (her bir dilde on adet olmak üzere) 20 araştırma makalesi analiz edildi. Kavousi Nejad'ın erken ve geç taksonomileri (1997, 1998) ve Quirk ve diğerlerinin (1985) elipsis sınıflandırması kullanıldı. Çalışmanın bir diğer hedefi İngilizce eğitimi alan İranlıların yazılı ve sözlü performasyonlarında elipsisi kullanırken yapmaları ihtimal dahilinde olan hataları öngörmekti. Çalışmanın en önemli bulgusu bu üç sınıflandırma modelinin Farsça ve İngilizce'ye uygulanabilirliğiydi. Diğer önemli keşif Farsça ve İngilizce'­nin aynı elipsis tiplerine sahip olduğu, tek farkın İngilizce'de mevcut olan bir elipsis tipinin, diğer bir ifadeyle yarı-elipsisin Farsça'da bulunmayışıydı. Bu durum McCarty'nin (2005) elipsisin büyük ihtimalle dillerin üniversal bir özelliği olduğu yönündeki iddiasını doğrulamaktadır. Çalışmada elde edilen son bulgu Farsça ifadede elipsisi gerçekleştiren gramatik opsiyonların İngilizce'de elipsisi gerçekleştirenlerden kayda değer oranda farklı olduğudur. İngilizce öğrenen İranlıları belirli birtakım hatalar yapmaya yönelten de elipsisin gerçekleştirilmesindeki bu varyasyondur.

Anahtar Kelimeler: Çelişen, kıyaslamalı, elipsis, hatalar, söylem

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Mohammad RAHI

Sayfa Açıklaması: Mohammad RAHI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: