Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
Farsça ve İngilizce'deki Ellipsisin Çelişkili ve Kıyaslamalı Çalışması

Mohammad RAHI

Islamic Azad University, Tehran, Iran, s.khezrlou@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 213-218
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: This study attempts to analyze English and Persian research articles in respect to the occurrence of ellipsis as a type of cohesive tie. To this end 20 research articles (10 articles in each language) were analyzed in terms of their elliptical categories. For this purpose, Kavousi Nejad's early and late taxonomies (1997, 1998) and Quirk et alii, (1985) classification of ellipsis were employed. Another significant objective of this study was to predict the errors Iranian EFL learners are likely to make when they employ English ellipsis in their written and spoken work. The most important find from the present study was that these three models of classification are applicable to Persian and English ellipsis. The other important find was that Persian and English have the same types of ellipsis, the only difference being that one of the types of ellipsis, namely the quasi-ellipsis, is present in English but is absent from Persian. This verifies McCarty's claim (2005) that ellipsis is probably a universal feature of languages. The final find of this study is that the grammatical options which realize ellipsis in Persian discourse vary markedly from those realized ellipsis in English. It is this variation in the realization of ellipsis which leads to certain errors on the part of Iranian EFL learners.

Keywords: Contrastive, comparative, ellipsis, errors, discourse

Özet: Bu çalışma, elipsisin uyum sağlayıcı bir bağ tipi niteliğinde bulunmasıyla ilgili olarak İngilizce ve Farsça araştırma makalelerini analiz etmeye yönelik bir çabaydı. Bu amaçla çalışmada eliptik kategoriler baz alınarak (her bir dilde on adet olmak üzere) 20 araştırma makalesi analiz edildi. Kavousi Nejad'ın erken ve geç taksonomileri (1997, 1998) ve Quirk ve diğerlerinin (1985) elipsis sınıflandırması kullanıldı. Çalışmanın bir diğer hedefi İngilizce eğitimi alan İranlıların yazılı ve sözlü performasyonlarında elipsisi kullanırken yapmaları ihtimal dahilinde olan hataları öngörmekti. Çalışmanın en önemli bulgusu bu üç sınıflandırma modelinin Farsça ve İngilizce'ye uygulanabilirliğiydi. Diğer önemli keşif Farsça ve İngilizce'­nin aynı elipsis tiplerine sahip olduğu, tek farkın İngilizce'de mevcut olan bir elipsis tipinin, diğer bir ifadeyle yarı-elipsisin Farsça'da bulunmayışıydı. Bu durum McCarty'nin (2005) elipsisin büyük ihtimalle dillerin üniversal bir özelliği olduğu yönündeki iddiasını doğrulamaktadır. Çalışmada elde edilen son bulgu Farsça ifadede elipsisi gerçekleştiren gramatik opsiyonların İngilizce'de elipsisi gerçekleştirenlerden kayda değer oranda farklı olduğudur. İngilizce öğrenen İranlıları belirli birtakım hatalar yapmaya yönelten de elipsisin gerçekleştirilmesindeki bu varyasyondur.

Anahtar Kelimeler: Çelişen, kıyaslamalı, elipsis, hatalar, söylem

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Mohammad RAHI

Abstract: Mohammad RAHI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Keywords: