Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisi

Mustafa DOĞRU, Sıla ÜNLÜ

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniv, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Antalya, mustafadogru@akdeniz.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Antalya, silaunlu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 57-66
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu çalışmada işbirlikli öğrenme yöntemlerinden Jigsaw IV tekniğinin öğrenci motivasyonu, fen kaygısı ve akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 2011-2012 öğretim yılında 4 hafta süreyle, Antalya İli, Konyaaltı ilçesi MEB'ye bağlı Konyaaltı İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 64 yedinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesi kapsamında yürütülmüştür. Deney grubuna Jigsaw IV tekniği, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmada veriler, "Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği", "Fen Kaygı Ölçeği" ve "Akademik Başarı Testi" ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programı kulla­nılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol gruplarının motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarı ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel yöntemle işlenen derste katılımcıların sadece akademik başarılarının arttığı belir­lenirken, Jigsaw IV tekniği ile işlenen derste ise katılımcıların kaygısının azaldığı ve akademik başarısı­nın arttığı saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Jigsaw IV, motivasyon, fen kaygısı, fen öğretimi, işbirlikli öğrenme

Abstract: This study records the results of employing the Jigsaw IV technique, one of the cooperative learning methods, on student motivation, science anxiety and their academic success. The study was conducted during the 2011-2012 academic year over four weeks; with the participation of 64 7th grade students who receive education at Konyaaltı Elementary School affiliated to MEB in Antalya. Conforming to the purpose of this study, a pre test–post test quasi-experimental design with a control group was employed in this study. The study was conducted within the scope of the unit called "Electricity in Our Lives". The Jigsaw IV technique was applied to the experimental group, while traditional teaching methods applied to the control group. The data was collected in the,"Students Motivation towards Science Learning Questionnaire", the "Science Anxiety Scale" and the"Academic Success Test". It was analyzed with the SPSS statistics program. It was found there was a statistical difference between motivation, science anxiety and academic success in the pre test and post test scores of the experiment and control groups. Only the academic success of participants increased when taught with the traditional method; while the anxiety of participants decreased and academic success increased in the lesson which was taught with the Jigsaw IV technique.

Keywords: Jigsaw IV, motivation, science anxiety, science teaching, cooperative learning

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Mustafa DOĞRU & Sıla ÜNLÜ

Sayfa Açıklaması: Mustafa DOĞRU & Sıla ÜNLÜ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: