Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Küçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları

Sevgi SARIKAYA

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dil. ve Kült. Böl., Antalya, sevgisarikaya@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 229-242
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu makale, Küçük Asya yerel historiograflarının Pers İmparatorluğu üzerine yaptıkları çalışmaları ve Pers/Akhaimenid'lere yaklaşımlarını konu edinmektedir. Tarihyazıcıları genellikle eserlerini Pers Tarihi (= Persika [Περσικὰ]) adı altında sunmayı yeğlemişlerdir. Bu yapıtlarının büyük bir bölümü M.Ö. V-M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış Küçük Asya yerel tarih yazarları tarafından kaleme alınmış fragmanlardan ibarettir. Tarihyazıcıların Perslere bakış açıları ve oryantasyonlarının neler olduğunu tespit etmek ama­cıyla günü­müze kalan fragmanların odaklandıkları alan, metne yayılan imge, izlek ve temsil biçimleri ince­lenmiştir. Çalışma esa­sen Miletos'lu Dionysios, Lesbos'lu Hellanikos, Lampsakos'lu Kharon, Knidos'lu Ktesias, Kolophon'lu Dinon ve Kyme'li Herakleides'in yapıtlarının incelemesinde yoğunlaşsa da, söz konusu yazarların Pers yaklaşımına açıklık kazandırmak amacıyla Herodotos'un "Historiai" adlı eserine konu bağ­lamında özellikle değinil­miş­tir. Yazar çağının zihinsel izlenimini yansıtması, ardılları üzerinde etkin rol oynaması, metodolojisi ve nesnellik ilkesi, Hellenlerin üstünlük ideolojileri ve Perslere önyargıla­rının yansımalarının izlerinin gözlene­bilmesi açısından yeğlenmiştir. Makale, imgelerde yaratılan yaygın Pers tasavvurunu serimleyip betimle­mek adına konuyla bağıntılı dönemin antik yazarlarının yaygın ve öznel yargıları konu kapsamında ele alınıp derlendiği verilerin genel bir değerlen­dirmesiyle sonlandırıl­mıştır.

Anahtar Sözcükler: Persika, Miletos'lu Dionysios, Lesbos'lu Hellanikos, Lampsakos'lu Kharon, Herodotos, Knidos'lu Ktesias, Kolophon'lu Dinon ve Kyme'li Herakleides

Abstract: This paper concerns the works of local Asia Minor historiographers' concerning the Persian Empire and their views of the Persians/Achaemenids. The works of these historiographers are called Persica. A large part of the Persica consists of fragments which were written by the local historians of Asia Minor during the 5th and 4th centuries B.C. The surviving fragments provide general information about the content, text and the copying of earlier references and the spread of this material, employed in order to determine their perspectives concerning the Persians and their orientations. This article mainly addresses the Persica works of Dionysius of Miletus, Hellanicus of Lesbos, Charon of Lampsacus, Ctesias of Cnidus, Dinon of Colophon and Heracleides of Cumae, in addition to the Histories of Herodotus, which have been examined within the framework of this subject. This study concludes with a general evaluation, compiling the data which treats exhaustively of these ancient writers' shared and subjective judgments.

Keywords: Persica, Dionysius of Miletus, Hellanicus of Lesbos, Charon of Lampsacus, Herodotus, Ctesias of Cnidus, Dinon of Colophon and Heracleides of Cumae.

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Sevgi SARIKAYA

Sayfa Açıklaması: Sevgi SARIKAYA Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: