Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.Determining Prospective Teachers' Styles of Goal Accomplishment
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi

Şule AKYOL, Hilmi DEMİRKAYA

Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, akyolsule@gmail.com Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, hdemirkaya@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 17-24
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: The term goal orientation describes the actions of people and organizations in regard to their primary aims. The aim of this study was to investigate prospective teachers' goal accomplishment style characteristics. Further, if the prospective teachers' goal accomplishment style changed or was affected by gender and area of specialization. In this study the goal orientation index, developed by Atman was used. The data was a total of 96 self-report inventory, recording the prospective teachers' individual goal accomplishment style profile. The study participants were 167 prospective teachers at the Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education. Frequency, percentage, t-test and ANOVA were used in the analysis of data obtained from this research. According to the t-test scores there was no significant difference between subdimensions of the instrument. ANOVA analyses were implemented and the results indicated that there were significant differences between prospective art teachers and prospective Turkish teachers. Also, there were significant differences between prospective art teachers and prospective mathematics teachers. There was no significant differences amongst the other majors.

Keywords: Goal Orientation Index (GOI), Goal Accomplishment Style, Prospective Teachers, Conation

Özet: Hedefe yönelme, birey ve örgütlerin temel amaçlarına ilişkin eylemlerini açıklar. Bu araştırma, öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin özelliklerini tanımlamaya yönelik olarak gerçek­leştirilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin cinsiyete ve bölümlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Araştırmada, Atman (1986) tarafından geliştirilen "Amaca Yönelme İndeksi" kullanılmıştır. Ölçek, öğrencilerin bireysel hedefi gerçekleştirme stili profilini oluşturan kişisel rapor envanteri özelliği taşıyan 96 maddeden meydana gelmektedir ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 167 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. T-testi sonucuna göre kızlar ve erkekler arasında anketin alt boyutlarına ilişkin anlamlı bir fark bulunamamıştır. ANOVA sonuçları ise; ölçeğin hareket boyutuna ilişkin resim eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Türkçe eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde ölçeğin hareket boyutuna ilişkin resim eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile matematik öğretmenliği öğrencileri arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur. Ölçeğin diğer boyutlarına ilişkin olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır.

Anahtar Sözcükler: Amaca Yönelme İndeksi (AYİ), Hedefi Gerçekleştirme Stili, Öğretmen Adayı, Çaba

previous

PDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Şule AKYOL & Hilmi DEMİRKAYA

Abstract: Şule AKYOL & Hilmi DEMİRKAYA Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: