Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Intercultural Communication in the Age of Globalization
and English Language Teaching

Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA*

*Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi,yesim.bcetinkaya@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 73-81
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: The current age of technology and globalization allowed people from various cultures to encounter one another more than ever. In this context, English has emerged as a world language which is used from international trade to international media, and contributed to the increase of communication among nations. Thus, intercultural communication concept which investigates the process of commu­nication among people of various cultures has gained importance. This paper first illustrates the communication studies' (psychological) approach to intercultural communication by discussing how they define culture, and communication, and how they approach intercultural communication. Second, it explains the discourse approach to intercultural communication and discusses how the discourse approach differs from the communication studies' approach. Third, it demonstrates the critical approaches to using English for intercultural communications. Finally, it discusses how intercultural communication can be addressed in language classrooms.

Keywords: Intercultural communication, culture, English language teaching, intercultural competence

Özet: Günümüzün hızla küreselleşen teknoloji çağında farklı kültürlerden bireyler daha önce benzeri gö­rülmemiş bir şekilde bir araya geliyor, etkileşiyor. Bu ortamda, İngilizce uluslararası ticaretten medyaya kadar her alanda bir dünya dili olarak ortaya çıkıyor ve ülkeler arasında iletişimin artmasına katkıda bulu­nuyor. Böylece, farklı kültürden bireyler arasındaki iletişim sürecini ifade eden kültürlerarası iletişim kav­ramı giderek önem kazanıyor. Bu çalışma öncelikle kültür ve iletişim kavramlarını nasıl tanımladıkları ve kültürlerarası iletişime nasıl yaklaştıklarını tartışmak suretiyle, kültürlerarası iletişim kavramına iletişim çalışmaları (psikolojik bakış) bakış açısını ortaya koyuyor. Sonrasında kültürlerarası iletişim kavramına söylem yaklaşımını ve bu yaklaşımın iletişim çalışmaları yaklaşımından nasıl farklılaştığını açıklıyor. Daha sonra İngilizce nin kültürlerarası iletişimde kullanılmasına yönelik kritik yaklaşımları ortaya koyu­yor. Son olarak, kültürlerarası iletişimin dil sınıflarında nasıl ele alınabileceğini tartışıyor.

Anahtar Sözcükler: Kültürlerarası iletişim, kültür, İngiliz dili eğitimi, kültürlerarası yeterlilik

       
Önceki MakaleMetin PDF

 e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA

Sayfa Açıklaması: Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teaching

Anahtar Kelimeler: