Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
The Meaning and Function of the Herms of Heracles

Nazlı YILDIRIM

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya, nazyildirim@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 229-237
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Tanrı Hermes ile doğrudan bağlantılı olarak yorumlanan Hermelerin, antikçağda farklı tanrıları be­timlemek için de kullanıldığı artık bilinmektedir. Ancak Hermes Hermelerinin sınır taşı ya da mezar işa­retçisi olarak kullanıldıkları düşüncesi, Herme biçiminde betimlenen diğer tanrıların, kimlikleri ve özel­likleri göz önüne alındığında genelleme yapmaya olanak vermemektedir. Söz konusu bilgiler ışığında bu çalışma, Herme biçimindeki Herakles betimlemelerinin, kullanım alanları ve anlamları üzerinde yoğun­laş­maktadır. Araştırmada, hem gymnasium gibi sosyal yapılarda hem de steller ya da lahitler gibi mezar sanatı ile doğrudan ilişkili alanlarda karşımıza çıkan Herakles Hermeleri değerlendirilmiş olup, bu örneklerin kullanım amaçları hakkında öne sürülen farklı düşünceler de ele alınarak, Herakles Hermelerinin anlamları bir kez daha sorgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Herakles, Herakles Hermeleri, Hellen Pantheon'unun Koruyucu Tanrıları

Abstract: It is known that herms have been directly interpreted as linked to the God Hermes, but which were in fact used to portray different Gods in addition to Hermes in antiquity. Consequently the idea that the Herms of Hermes were employed as a land or grave marker can not be generalised to all herms when the characteris­tics and the identities of the other gods that are also described as herms are taken into account. In consequence, this paper focuses on the meanings and the areas of employment of those herms representing Heracles. In this study the Herms of Heracles found in both social structures such as gymnasium, and on grave stelai or sarcophagus directly related to fields such as funerary art are assessed and considera­tion is taken of the various thoughts that have been put forward concerning the places of use of these examples, and the meanings given to the Herm of Heracles are re-examined. From the result of this re-examination it can be understood that Heracles, as the personalization of physical strength, endurance and heroism, was worshipped as a protective god, preventing evil, punishing breakers of promises and pre­venting trouble and disasters from happening to people.

Keywords: Heracles, Herm of Heracles, Protective Divinities of the Greek Pantheon

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Nazlı YILDIRIM

Sayfa Açıklaması: Nazlı YILDIRIM, Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı

Anahtar Kelimeler: