Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi

Ali CİN*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, alicin@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 47-58
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Yusuf ve Züleyha hikâyesi, kutsal kitaplarda yer alıp nesilden nesile sözlü ya da yazılı olarak aktarılan ve birtakım dersler çıkarılan, kaynağını kutsal kitaplardan (Tevrat, İncil, Kuran-ı Kerim) alması dolayısyla da bütün dünya milletlerinin büyük ilgi gösterdiği bir eserdir. Yusuf ve Züleyha hikâyesi yalnızca Müslüman Türkler arasında değil, Arap ve Fars milletleri arasında da büyük bir ilgi görmüştür. Arap ve Fars edebiyatlarında yazılan Yusuf ve Züleyha hikâyeleri de Türk edebiyatında olduğu gibi şiir ve nesir biçimindedir. Türk Edebiyatında 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar birçok Yusuf ve Züleyha hi-kâyesi yazılmıştır. Türk edebiyatında yazılan ilk Yusuf ve Züleyha hikâyeleri dörtlüklerle yazılırken son-raki dönemlerde bu hikâye aruz vezniyle yazılmıştır. Söz konusu yazımızda İbn-i Abbbas’tan rivayet edilen, Eski Anadolu Türkçesi döneminden sonra yazılan ancak Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri gösteren Yusuf ve Züleyha hikâyesi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Yusuf ve Züleyha, İbn-i Abbas, Kıssa-yı Yusuf, Hikâye

Abstract:The story of Joseph and Zulaika is a work that attracted considerable interest in all the nations of the world by taking its sources from the Holy Books (Torah, Bible, Koran), passing between generations orally or in writing and held up as a lesson from it. The story of Joseph and Zulaika is found not only among the Muslim Turks but is well respected among the Arab and Persian nations. The Joseph and Zulaika stories written in Arab and Persian literature are in prose and verse forms as well as stories written in Turkish literature. There are many writings of Joseph and Zulaika stories in Turkish Literature between the 13th and the 20th centuries. The first stories of Joseph and Zulaika were written in quatrain prosody but in the following period they were written in verse prosody. In our article we will focus on the Joseph and Zulaika Story written after the Old Anatolian Turkish period but which also has Old Anatolian Turkish language features and which was narrated by Ibn-i Abbas.

Keywords: Joseph and Zulaika, İbn-i Abbas, the Joseph Parable

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Ali CİN

Sayfa Açıklaması: Ali CİN İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi

Anahtar Kelimeler: