Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes

Arif BAKLA*

*PhD. Candidate, Hacettepe University; Instructor at Selcuk University, arifbakla@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 1-20
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: This study starts with a brief description of both what constructivism is, and its place in foreign language teaching literature. This literature review includes not only the theoretical dimension of the concept, but also over those practical studies with a constructivist focus. This study aims to find out how this theory is put into practice in Turkish EFL classes in primary schools. In order to obtain a robust understanding of the current situation of constructivism in primary EFL classes in Turkey, the researcher developed a survey for EFL teachers working in primary schools in the province of Konya. The data collection tool was designed to uncover issues regarding; (1) the implementation of constructivist learning principles in lessons (2) practical problems that are likely to emerge in the classroom (3) how constructivist principles are put into practice in the course books provided by the Ministry of Education. The Cronbach’s Alpha coefficient of the survey, analysed by using SPSS 15.0, was .752. The results revealed what English teachers, as significant stakeholders in primary school education, thought about the current situation and the practice of constructivism in primary school EFL classes. The independent samples t-test and analysis of variance results showed that there were no statistically meaningful differences between sexes except for one item in the questionnaire; similarly, no statistically significant differences were found between teachers with a BA and those with MA degrees, except for one item. Moreover, analysis has not revealed any significant differences between ELT and non-ELT graduates. The study ends with a discussion of the results of the survey.

Keywords: Constructivism, English language teacher, primary education

Özet: Bu çalışma yapılandırmacılığın temellerinin ve yabancı dil öğretimi alan yazınındaki yerinin kısa bir betimlemesi ile başlamaktadır. Alan yazın taraması bu kavramın sadece kuramsal boyutunu içermekle kalmayıp, aynı zamanda yapılandırmacılık odaklı uygulamalı çalışmalara da değinmektedir. Bu çalışma temel olarak Türkiye’deki ilköğretim okulundaki İngilizce derslerinde yapılandırmacılığın nasıl uygulan-dığını ortaya ortaya koymayı hedeflemektedir. Yapılandırmacılığın Turkiye’deki durumunu tam olarak anlamak için, araştırmacı Konya ilinde ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenleri için bir anket geliştirmiştir. Bu veri toplama aracı (1) yapılandırmacılığın temel prensiplerinin sınıf içinde uygulamaya konulmasını (2) uygulama sırasında meydana gelebilecek olası problemleri (3) yapılandırmacılığın pren-siplerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılmış olan kitaplarda nasıl uygulamaya konulduğunu ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir. SPSS 15.0 ile analiz edilen anketin Cronbach Alpha değeri .752 olarak bulunmuştur. Anket sonuçları İlköğretim eğitiminde önemli bir paydaş olan İngilizce öğretmenleri-nin yapılandırmacılığın şu anki durumu ve uygulanması konusunda ne düşündüklerini ortaya koymuştur. T-test ve ANOVA sonuçları anket maddelerinin biri hariç diğerlerinde cinsiyete göre istatistiksel anlamda önemli bir fark olmadığını göstermiştir. Benzer şekilde, öğretmenlerin lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları da istatistiksel açıdan önemli bir farka sebep olmamıştır. Ayrıca, analizler İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olanlar ile olmayanlar arasında da önemli bir fark olmadığını göstermiştir. Bu çalışma anket sonuçlarının tarışması ile sona ermektedir.

Anahtar Sözcükler: Yapılandırmacılık, İngilizce öğretmeni, ilköğretim

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Arif BAKLA

Anahtar Kelimeler: