Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
VolumeIIissue1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot

shr

 
. Social Responsibility Project and Country Guide Study: Antalya in The Turkey Guide Study of Hüseyin Orak

Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak'ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalya

Zakir AVŞAR, Mehmet YÜKSEL

Prof. Dr., Gazi Üniv., İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Ankara, zakiravsar@gmail.com

Prof. Dr., Gazi Üniv., İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Ankara, msina@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities /Volume: II / Issue: 1 / p. 21-35
Copyright ©Mediterranean Journal of Humanities.

Özet: Türkiye Kılavuzu, 1946 yılında Hüseyin Orak adlı bir işadamı tarafından tüm servetini harcamak pahasına hazırlanmış, değeri anlaşılamamış Türkiye'nin bütün illerini kapsayan ilk turizm ve tanıtma rehberidir. Beş cilt olarak tasarlanan ancak ilk cildin yayımı sonrası ilgi görmemesi ve işadamının bu çalışma dolayısıyla maruz kaldığı ağır borç yükü nedeniyle iflası neticesinde tamamlanamayan bu çalış­manın birinci cildi içinde yer alan 14 vilayetten birisi de Antalya'dır. Antalya ilinin 1945 sonrası ekono­mik, sosyal, kültürel, tarihi ve turistik görünümünü yansıtan bu çalışma şehir tarihi ve araştırmaları bakı­mından özgün bir değer taşımaktadır. Şu ana kadar akademik anlamda hiç değerlendirilmemiş, ele alınmamış olan bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen bu kitap çalışması ve özellikle An­talya ile ilgili kısmı hakkında bu makale çerçevesinde bilgi aktarılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Tanıtma, Şehir araştırmaları, Şehir tarihi, Türkiye Kılavuzu, Sosyal sorumluluk projesi

Abstract: Türkiye Kılavuzu, the Guide to Turkey, prepared in 1946 by the businessman Hüseyin Orak at the cost of all his wealth was not appreciated at the time, but was the first tourism and information guide planned to include all the provinces of Turkey. Antalya was one of the fourteen provinces that form the first volume of this study, which was planned as five volumes but which remained incomplete because the first volume failed to attract sufficient attention and sales following its publication, causing the bankruptcy of Hüseyin Orak due to the debts incurred during the course of its publication. This work records the economic, social, cultural, historical and touristic views of post-1945 Antalya, and has a great value in terms of city history and research. Within the framework of this article, information concerning this book, which was produced as a social responsibility project and which has never been academically reviewed or discussed, and especially concerning the section on Antalya, is related.

Keywords: Information, City research, City history, Turkey Guide, Social responsibility project

previousPDF

e-Article

Textİngilizcenext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Zakir AVŞAR & Mehmet YÜKSEL

Abstract: Zakir AVŞAR, Mehmet YÜKSEL, BA Social Responsibility Project and Country Guide Study: Antalya in The Turkey Guide Study of Hüseyin Orak Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyi

Keywords: