Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 
.The Impact in Education in the Social Studies of Geographic Information Systems and its Impact upon the Students' Attitude and Success

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Barış ÜNAL, Cemali SARI

MA., Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, baris_hoca11@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Antalya, cemsari@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 251-261
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: The main aim of this study was to identify the effect in teaching the unit of the Social Studies lesson entitled, "Finding out Our Region" (sic) with "the Geographic Information Systems" (GIS) at the 5th grade-student-level in respect to: skills, approach and academic success. This study was held in two different 5th grade classes of the TOKI Primary School in Bilecik of the National Education Ministry for 6 weeks in the first term of the 2011-2012 educational year. The study groups were 49 students educated in classes 5/A and 5/B. The 5/B class was chosen as the experimental group and the 5/A class was the control group. In this survey the experimental design with pre-post test grouped was employed. The researcher used the GIS supported technique with the experimental group and the traditional technique with the control group. During this research, the Success Test developed by the researcher for the "Finding out Our Region" was employed as the attitude scale of the Geographic Information Systems and the collecting data of the Control List. The analysis of the data was assessed through the unrelated t-test, the related t-test, Cohen d, frequency and average methods. In conclusion this research showed that GIS based maps have a success-increasing effect in teaching the "Finding out Our Region" (sic) unit, and that students have a positive approach to GIS technology.

Keywords: Geographic Information Systems, Finding Out Our Region, Approach, Social Studies

Özet: Bu araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler dersi "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile işlenilmesinin; ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, CBS'ye yönelik tutumlarına ve CBS'yi kullanma becerilerine ilişkin etkisini belirlemektir. Bu araştırma Bilecik merkezde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı TOKİ İlköğretim Okulunda 2011-2012 Öğretim Yılının 1. döneminde beşinci sınıfta (A ve B şubesinde) öğrenim gören öğrencilerle 6 hafta süreyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, 5/A ve 5/B sınıflarında öğrenim gören 49 öğrenci oluşturmaktadır. 5/B şubesi deney, 5/A şubesi kontrol grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada ön-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna CBS destekli yöntem, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sürecinde; araştırmacı tarafından geliştirilen "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesi Başarı Testi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tutum Ölçeği ve Kontrol Listesi veri toplama aracı olarak kulla­nılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi ilişkisiz t-testi, ilişkili t-testi, Cohen d kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada; öğrencilerin CBS teknolojisine yönelik olumlu bir tutum içerisinde oldukları, CBS tabanlı haritaların "Bölgemizi Tanıyalım" ünitesinin öğretiminde başarıyı yükselten bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bölgemizi Tanıyalım, Tutum, Sosyal Bilgiler

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Barış ÜNAL & Cemali SARI

Abstract: Barış ÜNAL & Cemali SARI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: