Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones
İstanbul, 2012, Ege Yayınları, 168 sayfa, (18 Levha ile birlikte). ISBN: 978-605-5607-80-7

Erkan KURUL

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Antalya, erkankurul@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 331-332
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Pınar Özlem Aytaçlar tarafından yapılan bir araştırmanın sonucu olan bu eser, antikçağ dinler tarihi açısından oldukça önemli bir veri kaynağına sahip olmakla beraber, son dönemlerde de sıklıkla birçok bilim insanı tarafından üzerinde durulan bir konu haline gelen antikçağda Kuzeydoğu Lydia ve Phrygia bölgelerinde ele geçen bir grup kefaret yazıtına değinmektedir. Bu bağlamda 146 tane yazıt ve fragmandan oluşan epigrafik belge grubu üzerinden elde edilen veriler, belirli başlıklar altında bir Katalog (85-149) şeklinde düzenlenmiştir. Kitabın sonunda belli yazıtlara ait 18 fotoğrafın bulunduğu bir Levhalar (149-168) bölümü bulunmaktadır. Bu alanda yapılmış daha önceki çalışmaların derlenmiş olduğu Bibliyografya ve Kısaltmalar (13-19) ise kitabın başında yer almaktadır. Eser, bir bütün olarak ele alındığında, Katakekaumene ve Maionia yöreleriyle Philadelpheia ve Tripolis kentlerinin M.S. I. yüzyıldan M.S. III. yüzyıla kadarki dinsel, toplumsal ve kültürel yaşamlarına ışık tutan epigrafik bilgi birikimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmada ileri sürülen fikirler, elde edilen veriler, bunların yorumlanması üzerine yapılan atıflar ile referanslar genel olarak bölgede kapsamlı araştırmalar yapan bilim insanları ve konuya ilişkin tezleri üzerine kurgulanmıştır.

Eser spesifik konular üzerinde bir araya getirilen 8 ana başlıktan meydana gelmektedir. Önsöz'ün (19-20) ardından, 1. başlığı oluşturan Kefaret Yazıtları'nda (21-29) kefaret yazıtları­nın içeriklerinin tanımlaması, tarihlemesi ve yer aldığı topografyanın analizi yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bölgelerde ikamet eden halkların geografik, etnografik, demografik yapısıyla tinsel kimlikleri ve bu kimlik çatısı altında kefaret yazıtlarının ne gibi bir role sahip olduğu tartışılmış ve bunların bölgenin sosyo-kültürel yaşamına etkileri değerlendirilmiştir. Kefaret Yazıtlarının Kökeni'nin (29-37) irdelendiği ikinci başlıkta, Kefaret Yazıtları'nın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği yolculuk ve tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Bu bağlamda, kefaret yazıtları Hitit ve Babil tabletlerindeki benzer metinlerle paralel olarak incelenmiş; Kefaret Yazıtları'nda geçen dinsel unsurların, Hristyanlık ve Musevilik gibi monotheist dinlerle olan bağlantısı irdelenmiştir. Ayrıca burada, kefaret yazıtlarının kökeninin doğu kültürüne mi batı kültürüne mi ait olduğu sorgulanarak bu konuda bilim insanlarının da belirttikleri görüşlere ve hipotezlere yer verilmiş­tir. Üçüncü başlık altındaki konu Yazıtların Ait Oldukları Dönemin Toplumsal Yapısı (37-43) adı altında incelemeye alınmıştır. Burada söz konusu bölgelerde yaşayan halkların toplumsal kimlikleri sorgulanmıştır. Roma Dönemi Küçük Asya'sında ortaya çıkan kefaret kültürünün temelinde yer alan sosyo-kültürel kimlik de bu anlamda araştırılmıştır. Bu kimlik çatısı altında, kefaret yazıtlarının altında yatan insan-tanrı ilişkisi ve de bu ilişkinin birer kolu olan toplumsal ahlak görüşü ve felsefesine yer verilmiştir...

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Erkan KURUL

Sayfa Açıklaması: Erkan KURUL Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: