Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Yeni Tarihselci Bir Okuma: "Engereğin Gözündeki Kamaşma"
“Engereğin Gözündeki Kamaşma”: A New Historicist Reading

Bedia KOÇAKOĞLU

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniv., Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. bkocakoglu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 147-160
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: 1980 sonrası gelişen edebî anlayışlardan biri olan "Yeni Tarihselcilik", kurgusallığı merkeze alıp, tarihi yenileyerek yazmayı irdeler. Metinleri ait oldukları kültür ve coğrafyadan soyutlayarak değerlendiren eleştiri yöntemlerinin aksine söylem, metinlerin oluştuğu sosyal, kültürel, siyasî ve edebî atmosferi de dikkate almıştır. Bu anlamda yazar-devir-eser üçlüsü çerçevesinde hareket eden yaklaşım, tarihî olay ve dönemle "empati" kurulması gerektiğini savunarak, bu yolla tarihî belgeleri ve onların nesnellik iddialarını sorgulanmayı amaçlar. Böylece temeli tarihe dayanan ancak özünde kurgulanmış ve yorumlanmış bir tarih ortaya çıkar. Bu durum okuyucuda çelişkiler uyandırsa da anlatının çerçevesinin ve yapısının zenginleşmesi adına önemli görünmektedir. "Yeni Tarihselci" inceleme yönteminin dekor olarak kültürü, coğrafyayı, dönem atmosferini ihmal etmeden tarihî vakaları parçadan bütüne birleştiren, prologlara yer veren ve kültürel-sosyolojik karmaşa oluşturan temel çatışmalar üzerine inşa edilen yapısı Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözündeki Kamaşma adlı eseri üzerinden okunabilir. Buradan hareketle çalışmamızda "Yeni Tarihselci" edebî yöntemin bu dairedeki teknik ve ilkelerinin, yazarın anlatısında nasıl somutlaştığı tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: “Yeni Tarihselcilik”, Zülfü Livaneli, Engereğin Gözündeki Kamaşma, bağlam, parçalanmış tarih, prolog, çatışma.

Abstract: "New Historicism", one of the concepts that developed after 1980, writes history through renewing it and bringing fictionality to the center. The social, cultural, political and literary atmosphere is taken into consideration, contrasting with the method of isolating texts from their cultural source and geography. In this sense, it is an approach which advances within the framework of writer-age-work, through defending the idea of empathizing between the historical event and term and, in this way aims to query historical documents and their claim to objectivity. Thus, in consequence, a history appears which is based upon history, but which is in essence a fictional interpretation. This, though its contradictions in the reader's mind, is important in terms of the story's framework and structure. The "New Historicist" structure of the method of study gives a place to prologues and is constructed on basic conflicts that cause cultural and social complexes, combining the historical phases from particulars to the mass without neglecting the historical atmosphere, geography and culture as a scene, and which can be read in Zülfü Livaneli's Engereğin Gözündeki Kamaşma. In our study, from this perspective, the matter of concretizing techniques and the principles of the literal method of "New Historicism" in the writer's story managed to be retained.

Keywords: "New Historicism", Livaneli, Engereğin Gözündeki Kamaşma, context, fragmented history, prologue, conflict.

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Bedia KOCAKOĞLU

Sayfa Açıklaması: Bedia KOCAKOĞLU, Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”

Anahtar Kelimeler: