Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleri
Educational Activities Applicable in Museums

Derya PEKGÖZLÜ KARAKUŞ

Uzman Sanat Tarihçi, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müd, Alanya, deryapekgozlu@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 131-138
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu çalışma günümüzde üzerinde önemle durulan müze kavramı, müzecilik ve müze eğitimi ile ilgili konuları içermektedir. Çalışmamızda müze kavramının tanımı, müzeciliğin gelişimi, dünyada ve ülke­mizde müze eğitiminin gelişimsel süreci incelenmekte ve asıl üzerinde durulması gereken önemli bir konu olan müze eğitiminde uygulanabilecek çeşitli etkinliklerden örnekler verilmektedir. Türkiye'de müzecilik yaklaşık yüz elli yıllık geçmişe sahiptir. Bu süre içinde müzecilikte olumlu gelişmeler yaşan­mıştır. Müze kültürünün gelişmesinde, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasının önemli bir yeri vardır. Müze eğitimi; müzenin amacını ve niteliklerini, sergileri, sergilenen sanat eserlerini, müze orta­mını, müze çevresini, müze ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve müzenin disiplinler arası yönlerini ele alırken, müzenin aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanımını da içermektedir. Eğitim sürecinde müzelerden daha aktif ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri ve çeşitli kuruluşla­rın işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Müze, Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Eğitim Etkinlikleri

Abstract: In this study, the concept of the museum, museology and museum education, which are emphasized today, are described; the definition of the museum concept, improvements to museology and the developmental process of museum education, both in Turkey and in the world are surveyed; and examples of the various activities applicable in museums, which is the important subject of focus, are given. Museology in Turkey has a history of approximately a hundred and fifty years. Within this period positive developments have happened in museology. Using museums as a learning environment has taken an important place in the development of museum culture. While museum education deals with the purpose and qualifications of the museum, exhibitions, exhibited art works, the museum environment, the museum area, the relationship between the museum and people, the interdisciplinary aspects of the museum, it involves using the museum as an active learning and development area. In order to more actively and efficiently benefit from museums during the educational process, the Ministry of Culture and Tourism, the General Directorate of Foundations, the Ministry of National Education, Local Administrati­ons, Non-Governmental Organizations and various institutions must work in cooperation.

Keywords: Museum, Museology, Museum Education, Educational Museum Activities

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Derya PEKGÖZLÜ KARAKUŞ

Sayfa Açıklaması: Derya PEKGÖZLÜ KARAKUŞ, Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleri

Anahtar Kelimeler: