Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.The Historiographers's of Classical Asia Minor's Persica Works and Their Perspectives on the Persians
Küçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları

Sevgi SARIKAYA

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dil. ve Kült. Böl., Antalya, sevgisarikaya@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 229-242
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: This paper concerns the works of local Asia Minor historiographers' concerning the Persian Empire and their views of the Persians/Achaemenids. The works of these historiographers are called Persica. A large part of the Persica consists of fragments which were written by the local historians of Asia Minor during the 5th and 4th centuries B.C. The surviving fragments provide general information about the content, text and the copying of earlier references and the spread of this material, employed in order to determine their perspectives concerning the Persians and their orientations. This article mainly addresses the Persica works of Dionysius of Miletus, Hellanicus of Lesbos, Charon of Lampsacus, Ctesias of Cnidus, Dinon of Colophon and Heracleides of Cumae, in addition to the Histories of Herodotus, which have been examined within the framework of this subject. This study concludes with a general evaluation, compiling the data which treats exhaustively of these ancient writers' shared and subjective judgments.

Keywords: Persica, Dionysius of Miletus, Hellanicus of Lesbos, Charon of Lampsacus, Herodotus, Ctesias of Cnidus, Dinon of Colophon and Heracleides of Cumae.

Özet: Bu makale, Küçük Asya yerel historiograflarının Pers İmparatorluğu üzerine yaptıkları çalışmaları ve Pers/Akhaimenid'lere yaklaşımlarını konu edinmektedir. Tarihyazıcıları genellikle eserlerini Pers Tarihi (= Persika [Περσικὰ]) adı altında sunmayı yeğlemişlerdir. Bu yapıtlarının büyük bir bölümü M.Ö. V-M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış Küçük Asya yerel tarih yazarları tarafından kaleme alınmış fragmanlardan ibarettir. Tarihyazıcıların Perslere bakış açıları ve oryantasyonlarının neler olduğunu tespit etmek ama­cıyla günü­müze kalan fragmanların odaklandıkları alan, metne yayılan imge, izlek ve temsil biçimleri ince­lenmiştir. Çalışma esa­sen Miletos'lu Dionysios, Lesbos'lu Hellanikos, Lampsakos'lu Kharon, Knidos'lu Ktesias, Kolophon'lu Dinon ve Kyme'li Herakleides'in yapıtlarının incelemesinde yoğunlaşsa da, söz konusu yazarların Pers yaklaşımına açıklık kazandırmak amacıyla Herodotos'un "Historiai" adlı eserine konu bağ­lamında özellikle değinil­miş­tir. Yazar çağının zihinsel izlenimini yansıtması, ardılları üzerinde etkin rol oynaması, metodolojisi ve nesnellik ilkesi, Hellenlerin üstünlük ideolojileri ve Perslere önyargıla­rının yansımalarının izlerinin gözlene­bilmesi açısından yeğlenmiştir. Makale, imgelerde yaratılan yaygın Pers tasavvurunu serimleyip betimle­mek adına konuyla bağıntılı dönemin antik yazarlarının yaygın ve öznel yargıları konu kapsamında ele alınıp derlendiği verilerin genel bir değerlen­dirmesiyle sonlandırıl­mıştır.

Anahtar Sözcükler: Persika, Miletos'lu Dionysios, Lesbos'lu Hellanikos, Lampsakos'lu Kharon, Herodotos, Knidos'lu Ktesias, Kolophon'lu Dinon ve Kyme'li Herakleides.

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Sevgi SARIKAYA

Abstract: Sevgi SARIKAYA Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: