Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2
Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi

Şule AKYOL, Hilmi DEMİRKAYA

Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, akyolsule@gmail.com
Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, hdemirkaya@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 17-24
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Hedefe yönelme, birey ve örgütlerin temel amaçlarına ilişkin eylemlerini açıklar. Bu araştırma, öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin özelliklerini tanımlamaya yönelik olarak gerçek­leştirilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin cinsiyete ve bölümlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Araştırmada, Atman (1986) tarafından geliştirilen "Amaca Yönelme İndeksi" kullanılmıştır. Ölçek, öğrencilerin bireysel hedefi gerçekleştirme stili profilini oluşturan kişisel rapor envanteri özelliği taşıyan 96 maddeden meydana gelmektedir ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 167 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. T-testi sonucuna göre kızlar ve erkekler arasında anketin alt boyutlarına ilişkin anlamlı bir fark bulunamamıştır. ANOVA sonuçları ise; ölçeğin hareket boyutuna ilişkin resim eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Türkçe eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde ölçeğin hareket boyutuna ilişkin resim eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile matematik öğretmenliği öğrencileri arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur. Ölçeğin diğer boyutlarına ilişkin olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır.

Anahtar Sözcükler: Amaca Yönelme İndeksi (AYİ), Hedefi Gerçekleştirme Stili, Öğretmen Adayı, Çaba

Abstract: The term goal orientation describes the actions of people and organizations in regard to their primary aims. The aim of this study was to investigate prospective teachers' goal accomplishment style characteristics. Further, if the prospective teachers' goal accomplishment style changed or was affected by gender and area of specialization. In this study the goal orientation index, developed by Atman was used. The data was a total of 96 self-report inventory, recording the prospective teachers' individual goal accomplishment style profile. The study participants were 167 prospective teachers at the Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education. Frequency, percentage, t-test and ANOVA were used in the analysis of data obtained from this research. According to the t-test scores there was no significant difference between subdimensions of the instrument. ANOVA analyses were implemented and the results indicated that there were significant differences between prospective art teachers and prospective Turkish teachers. Also, there were significant differences between prospective art teachers and prospective mathematics teachers. There was no significant differences amongst the other majors.

Keywords: Goal Orientation Index (GOI), Goal Accomplishment Style, Prospective Teachers, Conation

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Şule AKYOL & Hilmi DEMİRKAYA

Sayfa Açıklaması: Şule AKYOL & Hilmi DEMİRKAYA Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: