Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 
.Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port

Bir Doğu Akdeniz Limanı Olarak Phaselis Kentinin Tarihsel Kimliği ve Bağlantıları Hakkında Düşünceler

Nihal TÜNER ÖNEN

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya, nihaltuner@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 205-212
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: This article is based upon ancient sources and numismatic and epigraphic evidence and evaluates the historical identity of Phaselis, located on the border of Lycia-Pamphylia, within the framework of its relations with eastern Mediterranean ports. Phaselis and settlements such as: Gagai, Corydalla and Rho­dia­polis had a Hellenic identity in early times and this is compatible with Rhodes' attempts especially in the VII c. to found new colonies in Lycia and Cilicia, reflecting its desire to participate in the ongoing commercial activities in the eastern Mediterranean. When the temporal context of this dominance is investigated, antroponymic data interestingly reveals that Phaselis retained its Hellenic characters until the Roman Period, while other Rhodian colonies on the east Lycian coast lost many elements of their Hellenic identity in the V and IV centuries B.C. The second section deals with the inferences drawn concerning the historical identity of the city in the perspective of its connections within the eastern Mediterranean. This section examines the commercial aspects of this relationship in particular through presenting the spread of Archaic Period coins struck by Phaselis in eastern Mediterranean cities such as: Damanhur, Benha el Asl, Zagazig, in Syria, in the Anti-Lebanon and in Jordan. Thus, through extending the observations of these commercial links within the context of emporion the city possessed in the Classical and Hellenistic Periods, data concerning the network of regional and inter-regional relations formed by Phaselis in the eastern Mediterranean are examined in detail.

Keywords: Phaselis, East Mediterranean, ancient port, identity, trade, antroponymi

Özet: Buradaki makale, antik kaynaklar, nümizmatik ve epigrafik belgeler ışığında Lykia - Pamphylia sınırında yer alan Phaselis kentinin tarihsel kimliğini Doğu Akdeniz limanlarıyla kurduğu ilişkiler çerçe­vesinde değerlendirmektedir. Halihazırdaki veriler başta Phaselis olmak üzere, Gagai, Korydalla, Rhodiapolis gibi yerleşimlerin erken dönemlerde Hellen kimliği taşıdığını göstermektedir. Bu olgu, Rhodos'un özel­likle VII. yüzyılla birlikte, Doğu Akdeniz'de devam eden ticari faaliyetlerin bir parçası olmak isteğini yansıtan Lykia ve Kilikia'da yeni koloniler kurma çabalarıyla uyumlu görülmektedir. Doğu Lykia kentle­rinde İÖ. V–IV yüzyıllarda Hellen kimliğinin pek çok unsuru ile yitirildiği gözlenirken, Phaselis'in Hellenik karakterini Roma Dönemi'ne kadar muhafaza ettiği antroponymic verilerle belgelenmektedir. Kentin tarihsel kimliği üzerine ulaşılan sonuçlar, ikinci bölümde Doğu Akdeniz ile kurduğu bağlantılar perspektifinde ele alınmıştır. Burada özellikle, Phaselis darplı Arkaik Dönem sikkelerinin Damanhur, Benha el Asl, Asyut, Zagazig, Suriye, Antilibanon ve Ürdün gibi Doğu Akdeniz kentlerindeki yayılım alanı sunula­rak bu ilişkinin ticari boyutu irdelenmiştir. Nitekim bu ticari bağlantılara ilişkin gözlemler, kentin Klasik ve Hellenistik Dönemlerde sahip olduğu emporion bağlamında genişletilerek Phaselis'in Doğu Akde­niz'de kurduğu bölgesel ve bölgeler arası ilişkiler ağı hakkındaki veriler ayrıntılı bir biçimde analiz edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Phaselis, Doğu Akdeniz, antik liman, kimlik, ticaret, antroponymi.

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Nihal TÜNER ÖNEN

Sayfa Açıklaması: Nihal TÜNER ÖNEN, Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port

Anahtar Kelimeler: